Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο ιστότοπος coloursandjems.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα (εφεξής καλούμενο «Κατάστημα») πώλησης χειροποίητων κοσμημάτων, faux bijoux, αξεσουάρ και διακοσμητικών μικροαντικειμένων (εφεξής καλούμενα «Προϊόντα»), που δημιουργεί το ζεύγος Νίκου και Κλήτης Γιαννιού.

Πρόκειται για ατομική επιχείρηση, που λειτουργεί στο όνομα του Νικολάου Γιαννιού, με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Κορυτσάς αριθ. 12 (εφεξής καλούμενη «Επιχείρηση»). Η Επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (αριθμός ΓΕΜΗ 135464401000) κι έχει Α.Φ.Μ. 065773867.

ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Καταστήματος υπόκειται σε Φ.Π.Α. 24% και διέπεται από το γενικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) και την ειδικότερη νομοθεσία, για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου (ΠΔ 131/2003, που ενσωμάτωσε την οδηγία 2000/31/ΕΚ, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ΚΥΑ Ζ1-891/13-6-2013, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/83/ΕΚ, για τα δικαιώματα των καταναλωτών).

Σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα των χρηστών του ιστότοπου του Καταστήματος, εφαρμόζεται το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 και 3471/2006, που ενσωμάτωσαν τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ, αντιστοίχως).

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση στον ιστότοπο και η χρήση του, όπως και η αγορά προϊόντων από το coloursandjems.gr, βασίζεται στην παραδοχή ότι οι παρόντες όροι χρήσης & συναλλαγών και δήλωση προστασίας έχουν διαβαστεί και το περιεχόμενό τους έγινε κατανοητό κι αποδεκτό από το χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου (εφεξής καλούμενος «Χρήστης» ή «Πελάτης» ή «Καταναλωτής»). Επομένως, ο Χρήστης/Πελάτης/Καταναλωτής πρέπει να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή του στον ιστότοπο συνεπάγεται τη ρητή κι ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Στο coloursandjems.gr παρουσιάζονται προς πώληση τα Προϊόντα της Επιχείρησης.
Η παρουσίαση των προϊόντων στο coloursandjems.gr έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες του ιστότοπου, για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης. Τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησης, για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων Προϊόντων. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης & Συναλλαγών – Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να τροποποιούνται ή απλώς να επικαιροποιούνται εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση θα δημοσιεύεται για τους χρήστες του coloursandjems.gr στην Αρχική Σελίδα του, μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα τoυ ιστότοπου. Γι’ αυτόν το λόγο, πρέπει ο Χρήστης να επισκέπτεται τακτικά αυτή την ενότητα του ιστότοπου, προκειμένου να ελέγχει τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Γενικών Όρων Χρήσης & Συναλλαγών – Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων του coloursandjems.gr.
Η πρόσβαση στο coloursandjems.gr και η χρήση του ιστότοπου, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με την Επιχείρηση, της μεταφόρτωσης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης αγορών από το Κατάστημα διεξάγονται από τους χρήστες αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανένα τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.
Ο χρήστης/πελάτης/καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη χρήση του coloursandjems.gr και των περιεχομένων του. H Επιχείρηση δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου του από οποιονδήποτε από τους χρήστες του, σε κάθε περίπτωση που η χρήση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης/Πελάτης/Καταναλωτής είναι υπεύθυνος, για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών.
Ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και οι ρυθμίσεις του ιστότοπου, καθώς, και όλα τα περιεχόμενα αυτού, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων δημιουργού, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και εν γένει σχεδίων (περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων), μουσικής και ήχου, λογισμικού και υποκείμενου πηγαίου κώδικα (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών “applets” και δεσμών ενεργειών), αποτελούν και παραμένουν ιδιοκτησία της Επιχείρησης, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, και προστατεύονται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, ενοικίαση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας και εν γένει εκμετάλλευση του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.
Ο Χρήστης/Πελάτης/Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρήστη, που περιλαμβάνει ως στοιχεία το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password), το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης επιλέγονται ελεύθερα από κάθε χρήστη, ο οποίος έχει και την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την διαφύλαξή τους, ως προσωπικών και απόρρητων στοιχείων του. Σε περίπτωση πλημμελούς φύλαξης των κωδικών από το χρήστη, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει απέναντί του.

Τα βήματα αυτά είναι απαραίτητα, για να παρέχει η Επιχείρηση εύκολη πρόσβαση για την εκτύπωση των παραγγελιών, για την προβολή προηγούμενων αγορών και για την τροποποίηση των προτιμήσεων του χρήστη. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να απορρίψει μία νέα καταχώρηση ή να ακυρώσει ή κλείσει ή αναστείλει ένα λογαριασμό χρήστη οποτεδήποτε. Ομοίως, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αυτό και για την αποτροπή πρόκλησης διαταραχής ή ενόχλησης σε άλλους χρήστες ή ομάδα ατόμων.

Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη δεν είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση αγορών από το Κατάστημα.

ΙV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπουν την προσφορά και την πώληση προϊόντων στον ιστότοπο coloursandjems.gr.

Η πολιτική της Επιχείρησης

1.1. Η Επιχείρηση προσφέρει προϊόντα για πώληση στο coloursandjems.gr και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου της Επιχείρησης διατίθενται αποκλειστικά στους τελικούς Χρήστες/Πελάτες του ιστότοπου, δηλαδή στους Καταναλωτές.

1.2. Ως «Καταναλωτής» νοείται κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν έγκεινται στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του.

1.3. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εκτέλεσης παραγγελιών που λαμβάνονται από χρήστες που δεν είναι «Καταναλωτές» και κάθε άλλης παραγγελίας που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική της Επιχείρησης.

1.4. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ρυθμίζουν αποκλειστικά την προσφορά, τη μεταβίβαση και την αποδοχή εντολών αγοράς αναφορικά με τα προϊόντα στο coloursandjems.gr.

1.5. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων που εκτελούνται από τρίτους οι οποίοι εμφανίζονται στο coloursandjems.gr, μέσω συνδέσμων, διαφημιστικών πλαισίων (banner) ή άλλων υπερσυνδέσμων. Πριν την αποστολή παραγγελιών και την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτους, συστήνεται να ελέγχονται από τους Χρήστες/Πελάτες/Καταναλωτές οι όροι και οι προϋποθέσεις τους, καθώς η Επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους ή για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ χρηστών του coloursandjems.gr και τρίτων.

Κατάρτιση σύμβασης

2.1. Για να ολοκληρωθεί η σύμβαση αγοράς ενός ή περισσότερων προϊόντων από το coloursandjems.gr, ο Χρήστης/Πελάτης/Καταναλωτής συμπληρώνει το έντυπο παραγγελίας και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο coloursandjems.gr, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

2.2. Στο έντυπο της παραγγελίας, που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς, θα περιέχονται περιληπτικά πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος της παραγγελίας, την τιμή των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων) και τα έξοδα αποστολής.

2.3. Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν η Επιχείρηση λάβει το έντυπο παραγγελίας ηλεκτρονικά και επαληθεύσει ως ορθά τα στοιχεία της παραγγελίας. Η αποστολή του εντύπου παραγγελίας από τον Καταναλωτή προς την Επιχείρηση σημαίνει ότι ο πρώτος δεσμεύεται να πληρώσει το αναγραφόμενο ποσό της παραγγελίας.

2.4. Το έντυπο παραγγελίας θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων για τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου. Ο Καταναλωτής θα λαμβάνει αντίγραφο του εντύπου παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αναγράψει στο έντυπο παραγγελίας του.

2.5. Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας ο Καταναλωτής θα ειδοποιείται ότι η αποστολή του εντύπου σημαίνει ότι δεσμεύεται να πληρώσει το αναγραφόμενο ποσό της παραγγελίας. Θα ζητηθεί επίσης από τον Καταναλωτή να εντοπίσει και να διορθώσει πιθανά σφάλματα στα στοιχεία που πληκτρολόγησε.

2.6. Η ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας στην Επιχείρηση γίνεται στα Ελληνικά.

2.7. Μετά την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, εκτελείται η παραγγελία από την Επιχείρηση.

2.8. Η Επιχείρηση δε θα εκτελεί παραγγελίες όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, όταν οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή λανθασμένες ή τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Καταναλωτής θα ενημερώνεται μέσω e-mail ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι η Επιχείρηση δεν εκτέλεσε την εντολή αγοράς προσδιορίζοντας τους σχετικούς λόγους. Εάν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο coloursandjems.gr κατά την τελευταία πρόσβαση του Χρήστη στον ιστότοπο ή όταν έστειλε το έντυπο παραγγελίας, δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν πωλούνται πλέον, η Επιχείρηση θα ενημερώνει τον Καταναλωτή για τη μη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα που εστάλη το έντυπο της παραγγελίας.

2.9. Εάν το έντυπο παραγγελίας έχει αποσταλεί και το αντίτιμο έχει πληρωθεί για προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η Επιχείρηση θα επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το ποσό που καταβλήθηκε από τον Καταναλωτή, για τα εν λόγω προϊόντα, και η σύμβαση αγοράς θα θεωρείται λήξασα και για τις δύο πλευρές. Η επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από τον Καταναλωτή θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον Καταναλωτή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την Επιχείρηση σε μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected] Εναλλακτικά, ο Καταναλωτής μπορεί να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), αντί να του επιστραφεί το αντίτιμο, να προβεί σε νέα παραγγελία Προϊόντων, από το αντίτιμο των οποίων θα αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν αντίτιμο. Για την αφαίρεση αυτή, θα χορηγείται στον Καταναλωτή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ισόποσος εκπτωτικός κωδικός. Για να χορηγηθεί εκπτωτικός κωδικός, πρέπει να ζητηθεί τούτο από τον Καταναλωτή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Επιχείρησης ([email protected], [email protected]).

2.10. Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας στην Επιχείρηση, ο Καταναλωτής συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις των παρόντων Όρων με την Επιχείρηση. Εάν ο Χρήστης του ιστότοπου δε συμφωνεί με ορισμένες διατάξεις των παρόντων Όρων και Δήλωσης, παρακαλείται να μην υποβάλει το έντυπο παραγγελίας για την αγορά προϊόντων από το coloursandjems.gr.

2.11. Με την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, o Xρήστης/Καταναλωτής/Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης & Συναλλαγών και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στο coloursandjems.gr μέσω συνδέσμων στις ενότητες ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

2.12. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής ζητήσει να του αποσταλεί η παραγγελία του σε Τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή του και επιβαρύνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες φόρους και δασμούς.

Εγγυήσεις, οδηγίες προστασίας και αναγραφή τιμών των προϊόντων

3.1. Η Επιχείρηση δεν πωλεί μεταχειρισμένα ή ελαττωματικά προϊόντα. Τυχόν ιδιαιτερότητες προϊόντων στην κατασκευή τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ελαττώματα, αλλά οφείλονται στη χειροποίητη κατασκευή τους, γεγονός που τα καθιστά μοναδικά. Σε περίπτωση που Καταναλωτής θεωρήσει ότι παρέλαβε ελαττωματικό προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης, τηλεφωνικά, μέσω τηλεομοτυπίας ή με αποστολή γραπτού μηνύματος σε μία από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιχείρησης (τηλ./φαξ: 2121063161, e-mail: [email protected] & [email protected]) και να αποστείλει με δαπάνες του το προϊόν, ώστε να διαπιστωθεί από την Επιχείρηση η βασιμότητα του αιτήματος του Καταναλωτή.

Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Επιχείρησης, το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό, ο Καταναλωτής δε θα δικαιούται την επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλε στην Επιχείρηση για την αγορά του και θα ενημερώνεται ότι η επιστροφή των προϊόντων δεν έγινε δεκτή. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι δυνατό, με έξοδα του Καταναλωτή, να του επιστραφεί το προϊόν στην κατάσταση στην οποία το επέστρεψε στην Επιχείρηση, αφού ενημερώσει την Επιχείρηση, ώστε να πληροφορήσει τον Καταναλωτή, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιχείρηση θα κρατά το προϊόν και θα παρακρατά και τα ήδη εισπραχθέντα χρηματικά ποσά που πλήρωσε ο Καταναλωτής για την αγορά του προϊόντος.

3.2. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων εμφανίζονται στο coloursandjems.gr στη σελίδα κάθε προϊόντος. Η εικόνα και τα χρώματα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στο coloursandjems.gr ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στην πραγματική εικόνα και τα χρώματα των προϊόντων λόγω του προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης που χρησιμοποιείται από το Χρήστη/Πελάτη/Καταναλωτή.

3.3. Τα προϊόντα της coloursandjems.gr είναι κατασκευασμένα με τις καλύτερες προδιαγραφές. Όμως, για να διατηρηθούν όμορφα και λαμπερά, χρειάζονται φροντίδα και προστασία. Γενικά, θα πρέπει να μην φοριούνται, κατά την άθληση, κατά την επαφή με το νερό και όταν εκτελούνται εργασίες που θα μπορούσαν να τα τραυματίσουν ή να τα φέρουν σε επαφή με χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό, απώλεια λάμψης και γενικά να φθείρουν τα προϊόντα (π.χ. χλωρίνη, οινόπνευμα κ.λπ.). Επίσης, να φοριούνται μετά το χτένισμα, το μακιγιάζ και τον αρωματισμό, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με προϊόντα hairstyle, καλλυντικά και αρώματα (π.χ. λακ, λοσιόν σώματος κ.λπ.), τα οποία ενδεχομένως προκαλέσουν απώλεια λάμψης και γενικά φθορά. Για τον καθαρισμό των μεταλλικών προϊόντων, να χρησιμοποιείται μόνο χλιαρό νερό, χωρίς μούλιασμα, και μαλακό σαπούνι, χωρίς φωσφορικά άλατα. Το προϊόν θα πρέπει να στεγνώνεται αμέσως μετά το καθάρισμα. Τα προϊόντα από οργανικά υλικά κι υφαντικές ίνες (π.χ. από δέρμα, κορδόνια κ.λπ.) καθαρίζονται μόνο με μαλακό πανί.

Προϊόν που τυχόν υποστεί φθορά εξαιτίας της μη τήρησης των ανωτέρω κανόνων φροντίδας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαττωματικό.

3.4. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές. Ο Καταναλωτής πρέπει να ελέγχει την τελική τιμή πώλησης, προτού αποστείλει το αντίστοιχο έντυπο παραγγελίας.

3.5. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν μια ετικέτα ταυτοποίησης η οποία είναι προσαρτημένη σε κάθε Προϊόν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρεθεί η ετικέτα από τα προϊόντα, εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να τα επιστρέψει.

3.6. Σύμφωνα με το άρθρο 3ι §2 της ΚΥΑ Ζ1-891/13-6-2013, σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης των προϊόντων από αυτή που απαιτείται για να ελεγχθεί το είδος, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους, ο Καταναλωτής θεωρείται υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφει στην Επιχείρηση. Εάν ο Καταναλωτής αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης για επιστροφή των αγορασμένων προϊόντων, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την επιστροφή για την αγορά προϊόντων τα οποία επιστρέφονται χωρίς την αντίστοιχη ετικέτα ή των οποίων η αρχική κατάσταση έχει μεταβληθεί ή έχουν υποστεί ζημιά, όπως εξηγείται αναλυτικά στον όρο 8.

Πληρωμές

4.1. Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων και των σχετικών εξόδων αποστολής και παράδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί ο Καταναλωτής με επιπλέον χρεώσεις από την Επιχείρηση, με βάση τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει.

4.2. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας, ο χρήστης του ιστότοπου θα μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, όπου και θα πραγματοποιείται η πληρωμή του αντιτίμου. Κατά συνέπεια, η Επιχείρηση και ο ιστότοπος coloursandjems.gr δεν αποθηκεύουν ευαίσθητα στοιχεία καρτών πληρωμών (π.χ. Αριθμό Κάρτας, Ημερομηνία Λήξης, CVV2) στα συστήματά τους.

Το ίδιο ισχύει και για πληρωμές, μέσω PayPal, κατά τις οποίες ο χρήστης του ιστότοπου θα μεταφέρεται στην ασφαλή ιστοσελίδα PayPal.

Εκπτωτικοί κωδικοί

5.1. Οι εκπτωτικοί κωδικοί είναι προσωποποιημένοι κωδικοί που επιτρέπουν στον Καταναλωτή να έχει μία έκπτωση στην αγορά που πραγματοποιεί από το coloursandjems.gr.

5.2. Το πλαίσιο εκπτωτικός κωδικός εμφανίζεται στο έντυπο της παραγγελίας, όπου και ο Καταναλωτής αναγράφει τον εκπτωτικό κωδικό που του έχει τυχόν χορηγηθεί. Κάθε εκπτωτικός κωδικός αναγράφει εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένα προϊόντα ή για το σύνολο της παραγγελίας του Καταναλωτή.

5.3. Περιορισμοί στη χρήση των εκπτωτικών κωδικών:

α. Ο εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, εξαιρουμένων των επιστροφών (κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4).

β. Ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταλλαγεί με χρήματα.

γ. Δεν μπορεί ο Καταναλωτής να χρησιμοποιήσει πάνω από έναν εκπτωτικό κωδικό ανά παραγγελία.

δ. Ο εκπτωτικός κωδικός μπορεί να ισχύσει μόνο για προϊόντα με μεγαλύτερη αξία από την αξία του κωδικού.

ε. Ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να ισχύσει για προϊόντα που διατίθενται ως προϊόντα «εκποίησης» (Outlet) ή για προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο φιλανθρωπικών σκοπών.

στ. Ο εκπτωτικός κωδικός ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζει και για τα προϊόντα που ορίζει (συγκεκριμένα προϊόντα ή σύνολο παραγγελίας).

5.4. Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς όπως προβλέπει ο Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Ζ1-891/2013 και να επιστρέψει ένα προϊόν για την αγορά του οποίου χρησιμοποίησε έναν εκπτωτικό κωδικό, πρέπει να ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία επιστροφών, όπως περιγράφεται στην ενότητα Επιστροφές. Μόλις η επιστροφή του προϊόντος που αγόρασε γίνει δεκτή από την Επιχείρηση, ο αντίστοιχος κωδικός θα ανακτήσει την αρχική του αξία. Η διαφορά στην τιμή μεταξύ του εκπτωτικού κωδικού και του προϊόντος που αγόρασε ο Καταναλωτής, θα του επιστραφεί στο χρονικό πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας της Επιχείρησης για την επιστροφή χρημάτων.

Αποστολή και παράδοση των προϊόντων

6.1. Τα έξοδα αποστολής, για αποστολές προϊόντων σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται στο ποσό των τριών ευρώ (3,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Όμως, σε περίπτωση που ο Καταναλωτής επιλέξει να πληρώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα με αντικαταβολή, τότε θα έχει στα έξοδα αποστολής μία πρόσθετη επιβάρυνση, αξίας δύο ευρώ (2,00 €).

6.2. Τα έξοδα αποστολής σε οποιαδήποτε χώρα στο εξωτερικό ανέρχονται στο ποσό των έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50 €). Για αποστολές στο εξωτερικό δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.

6.3. Σε περίπτωση που, λόγω πταίσματος τρίτου ή ανωτέρας βίας, δεν είναι εφικτή η παράδοση των προϊόντων, η Επιχείρηση, μετά από έλεγχο που θα διενεργεί, θα επιστρέφει το αντίτιμο των μη παραδοθέντων προϊόντων στον Καταναλωτή, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού που θα υποδειχθεί εγγράφως από τον Καταναλωτή. Απαραίτητη προϋπόθεση της επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση αυτή είναι η προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Επιχείρησης από τον Καταναλωτή, με αποστολή γραπτού μηνύματος σε μία από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιχείρησης (τηλ./φαξ: 2121063161, e-mail: [email protected] & [email protected]).

6.4. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής αρνηθεί να παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε από την Επιχείρηση, αυτά θα επιστρέφονται στην Επιχείρηση και ο Καταναλωτής δε θα έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Όμως, στην περίπτωση που ο Καταναλωτής ζητήσει, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Επιχείρηση (e-mail: [email protected], [email protected]), την επαναποστολή των προϊόντων, για τα οποία έχει εξοφλήσει το αντίτιμό τους, τότε τα προϊόντα επαναποστέλλονται στον Καταναλωτή, με επιπλέον έξοδα αποστολής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 6.1.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Για κάθε αίτημα του Πελάτη/Καταναλωτή προς την Επιχείρηση, αυτός μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης, τηλεφωνικά, μέσω τηλεομοτυπίας ή με αποστολή γραπτού μηνύματος σε μία από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιχείρησης (τηλ./φαξ: 2121063161, e-mail: [email protected] & [email protected]).

Δικαίωμα υπαναχώρησης

8.1. Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Ζ1-891/2013, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς που σύναψε με την Επιχείρηση και να επιστρέψει προϊόντα που αγόρασε από το coloursandjems.gr χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσει την αιτιολογία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που τα παρέλαβε.

8.2. Προκειμένου ο Καταναλωτής να υπαναχωρήσει νομίμως από τη σύμβαση αγοράς, πριν την πάροδο της σχετικής προθεσμίας, πρέπει να αποστείλει δήλωση υπαναχώρησης, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που καταχώρισε κατά την αποστολή της παραγγελίας, σε μία από τις διευθύνσεις της Εξυπηρέτησης Πελατών ([email protected], [email protected]), σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΝΝΙΟ, Άγιος Δημήτριος Αττικής, Κορυτσάς αριθ. 12, [email protected], [email protected]
Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
Που παραγγέλθηκε (-αν) στις …………/που παρελήφθη (-σαν) στις ………….(*)
Όνομα Καταναλωτή (-ών)
Διεύθυνση Καταναλωτή (-ών)
Τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να γίνει η κατάθεση του αντιτίμου αγοράς …………………………….
Τράπεζα ………………………..
Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη

8.3. Εάν ο Καταναλωτής επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, υποχρεούται να αποστείλει τα προς επιστροφή προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που κοινοποίησε στην Επιχείρηση την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

8.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών, άλλως θεωρείται ότι δεν είναι έγκυρη και νόμιμη η υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

8.5. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα εφόσον – πέραν της συμμόρφωσης με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Ζ1-891/2013 και που περιγράφονται στις παρ. 8.1. έως 8.4. – πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους:

α. η Δήλωση Υπαναχώρηση από τη σύμβαση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχει σταλεί στην Επιχείρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

β. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί.

γ. η ετικέτα ταυτοποίησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων, πρέπει να είναι ακόμη προσαρτημένη στα προϊόντα,

δ. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία (η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη όπως ήταν αρχικά).

ε. τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ο Καταναλωτής κοινοποίησε στην Επιχείρηση Δήλωση Υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

ζ. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές.

8.6. Κατ’ εξαίρεση, ο Καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3ιβ της ΚΥΑ Ζ1-891/13-6-2013, ήτοι:

α. Όταν πρόκειται για προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή, σαφώς εξατομικευμένων.

β. Όταν πρόκειται για προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. σκουλαρίκια).

γ. Όταν πρόκειται για προϊόντα, τα οποία πωλούνται ως ομάδα (σετ), και ο Καταναλωτής επιθυμεί να κρατήσει ένα ή περισσότερα προϊόντα της ομάδας προϊόντων (σετ).

8.7. Εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8, η Επιχείρηση θα επιστρέφει τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά των προϊόντων που επιστράφηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους και τους χρόνους της συνήθους διαδικασίας που ακολουθείται για την επιστροφή χρημάτων.

8.8. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό, μετά από έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή των προϊόντων από τον Πελάτη/Καταναλωτή έγινε σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους της Πολιτικής Επιστροφών.

8.9. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και την επιστροφή των προϊόντων, ο Καταναλωτής δε θα δικαιούται την επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλε στην Επιχείρηση για την αγορά τους. Εντός 14 ημερών από την αποστολή του e-mail με το οποίο ο Καταναλωτής θα ενημερώνεται ότι η επιστροφή των προϊόντων δεν έγινε δεκτή, θα είναι δυνατό, με έξοδα του Καταναλωτή, να του επιστραφούν τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία τα επέστρεψε στην Επιχείρηση, αφού ενημερώσει την Επιχείρηση, ώστε να πληροφορήσει τον Καταναλωτή, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιχείρηση θα κρατά τα προϊόντα και θα παρακρατά και τα ήδη εισπραχθέντα χρηματικά ποσά που πλήρωσε ο Καταναλωτής για την αγορά των προϊόντων.

Χρόνοι επιστροφής χρημάτων και διαδικασίες

9.1. Μετά την επιστροφή των προϊόντων, η Επιχείρηση θα ελέγξει εάν αυτά συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8. Στην περίπτωση που οι εν λόγω προϋποθέσεις πληρούνται, θα αποσταλεί στον Καταναλωτή ένα e-mail επιβεβαίωσης της αποδοχής των επιστραφέντων προϊόντων και θα του επιστραφεί το ποσό της αγοράς τους. Στην περίπτωση που ο έλεγχος έχει αρνητική έκβαση η Επιχείρηση θα ενημερώσει σχετικά τον Καταναλωτή, καθώς, κι ότι υπάρχει η δυνατότητα να του επιστραφούν, με έξοδα του Καταναλωτή, τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία αυτός τα επέστρεψε στην Επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 8.9.

9.2. Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων δρομολογείται από την Επιχείρηση, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Ζ1-891/2013 κι αφού ελέγξει ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε ορθά και ότι τα επιστραφέντα προϊόντα έγιναν δεκτά.

9.3. Εάν ασκηθεί εγκύρως το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Επιχείρηση επιστρέφει το συντομότερο δυνατόν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που υπέδειξε ο Καταναλωτής, με τη δήλωση υπαναχώρησης που νομίμως και εμπροθέσμως κοινοποίησε στην Επιχείρηση.

V. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες, όπως όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο. Ο Χρήστης/Επισκέπτης/Καταναλωτής, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε υπηρεσίες που του παρέχει ο παρών ιστότοπος, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία πληροφοριών, ώστε η Επιχείρηση να μπορεί να του παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Υποχρεωτικά πεδία είναι όσα έχουν μπροστά από την ονομασία του πεδίου αστερίσκο (*).

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Επισκεπτών του coloursandjems.gr, σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτού και τις διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά). Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν αποθηκεύει δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, καθώς, όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω ασφαλούς ιστοσελίδας τρίτου (Τράπεζας).

Αποδοχή και Συναίνεση

Ο Χρήστης/Επισκέπτης αποδέχεται και συναινεί, όπως η Επιχείρηση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν κάθε φορά, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της από την επίσκεψη του Χρήστη/Επισκέπτη στον Διαδικτυακό της Τόπο, με σκοπό:

Την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο Χρήστης/Επισκέπτης.
Την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει ο ιστότοπος στους Χρήστες/Επισκέπτες του.
Την εν γένει ενημέρωση του Χρήστη/Επισκέπτη, για κάθε ενέργεια σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου.

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, ο Χρήστης/Επισκέπτης αναγνωρίζει και παραχωρεί το δικαίωμα στην Επιχείρηση να διαθέσει προσωπικές πληροφορίες του σε τρίτα μέρη συνδεόμενα με αυτήν, προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων των Χρηστών/Επισκεπτών που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί τρίτα μέρη, όπως συνεργάτες, προστηθέντες, αντιπροσώπους, υπεργολάβους της κ.λπ., για την παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων ή εξυπηρέτησης πελατών. Τονίζεται ότι κάθε τέτοια διάθεση ή επεξεργασία θα γίνεται με τρόπο σύμφωνο με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης/Επισκέπτης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών στοιχείων του, θα πρέπει να μην συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία, αλλά με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται η πραγματοποίηση συναλλαγής. Ο Χρήστης/Επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Επιχείρησης, μέσω της σελίδας επικοινωνίας που βρίσκεται στον Ιστότοπο, για να ζητήσει την διόρθωση των στοιχείων του, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους.

Ασφάλεια

Η Επιχείρηση έχει αναπτύξει συστήματα, τεχνικές και διαδικασίες για τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης και χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων και διακομιστές που προστατεύονται από κακόβουλα λογισμικά με υψηλή προστασία μεταφοράς, αποθήκευσης δεδομένων και κωδικών πρόσβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών, που παρέχει σε αυτήν ο Χρήστης/Επισκέπτης, μέσω διαδικτύου.

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall).

Ο Χρήστης/Επισκέπτης, όταν επικοινωνεί με τον παρόντα ιστότοπο, αναγνωρίζει τον κίνδυνο ότι, παρά την εκ μέρους της Επιχείρησης λήψη εύλογων μέτρων για την διασφάλιση των πληροφοριών του, ενδεχομένως να μην αποτραπεί η άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές από τρίτα μέρη ή η ακούσια γνωστοποίησή τους κατά την διαμετακόμιση.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη/Επισκέπτη θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, για τους σκοπούς των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο coloursandjems.gr.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν δεδομένα στον υπολογιστή του Χρήστη/Επισκέπτη ενός ιστότοπου, μέσω του προγράμματος περιήγησης, χωρίς να προκαλούν βλάβη σε αυτούς. Χρησιμοποιούνται για διευκόλυνση του προγράμματος περιήγησης στην λειτουργία του ιστότοπου, με την συλλογή και αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών και προτιμήσεων του χρήστη.

Τα cookies που συλλέγουμε περιλαμβάνουν πληροφορίες για:

  • Browser
  • Ανάλυση οθόνης
  • Λειτουργικό σύστημα
  • Τρέχουσα ή προεπιλεγμένη (απ’ το σύστημα) γλώσσα
  • Τρέχουσα ή προεπιλεγμένη (απ’ το σύστημα) νομισματική μονάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση cookies πατήστε εδώ.

Αν ο Χρήστης/Επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου επιθυμεί να μην δέχεται cookies, μπορεί να ενημερώσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου με τις προτιμήσεις του.

Επίσης:

Τρίτα μέρη, όπως διαφημιζόμενοι, προμηθευτές κ.λπ. (π.χ. Google), δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις του coloursandjems.gr σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
Τα ως άνω τρίτα μέρη δύνανται να κάνουν χρήση cookies, για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του Χρήστη/Επισκέπτη στον ιστότοπο coloursandjems.gr. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.

Μεταβολές/Τροποποιήσεις

Η παρούσα Δήλωση αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου και αποτελεί μέρος της μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη/Επισκέπτη/Καταναλωτή σύμβασης.

Η Επιχείρηση θα ενημερώνει την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει από την ανάρτησή της στον ιστότοπο.

Η Επιχείρηση συστήνει στους Χρήστες/Επισκέπτες του ιστότοπου να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να ενημερώνονται για την προστασία των πληροφοριών τους στον παρόντα ιστότοπο.

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Επιχείρηση δε θα φέρει ευθύνη, για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης & Συναλλαγών, εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της, για οποιονδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης & Συναλλαγών – Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιέχουν όλους τους συμπεφωνημένους Όρους μεταξύ των μερών, αναφορικά με το αντικείμενο των παρόντων Όρων.
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη, ανίσχυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ξεχωριστή και, όπου είναι δυνατόν, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων.
Οι παρόντες Όροι και κάθε συμβατική κι εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και των Καταναλωτών θα διέπεται και θα ερμηνεύεται, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, διά της αποδοχής των παρόντων Όρων, υπόκεινται, κατά παρέκταση, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Δήμου Αθηναίων.

Εγγραφείτε στο newsletter και αποκτήστε έκπτωση 10% στην επόμενη παραγγελία σας!